Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka w Nowej Suchej

30 maja na terenie boiska sportowego w Nowej Suchej odbędą się „Biegi przełajowe im. Marka Kacprzaka” organizowane przez GOKSiR Promyk w Nowej Suchej.

Trasy biegów będą wyznaczone na terenie boiska.

REGULAMIN
Biegi Przełajowe  im. Marka Kacprzaka w Nowej Suchej

1. CEL IMPREZY

¨      Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promowanie gminy Nowa Sucha.

2. TERMIN

¨      30 maja 2010 (niedziela) godz. 12.00

3. MIEJSCE

¨      Boisko „PROMYKA” w Nowej Suchej.

4. ORGANIZATOR

¨      GOKSiR „Promyk” Nowa Sucha

5. INFORMACJE

Wszelkie pytania nt. zawodów należy kierować pod adres:

 • Jerzy Gasiński tel. 503054118
 • Mariusz Mikulski tel. 605629789

6. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia zawodników należy składać w dniu zawodów, 30 maja 2010 roku w sekretariacie zawodów na boisku „PROMYKA”  od godziny 11.00.
 • Liczba zawodników z poszczególnych szkół  jest ograniczona:

Þ    W jednym biegu nie może startować więcej niż 3 osoby z jednej szkoły.

Þ   Ograniczenia powyższe nie obejmują szkół z gminy Nowa Sucha.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych.
 • W biegu głównym (bieg OPEN)  mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjum i  zawodnicy starsi, bez górnego limitu wiekowego nie biorący udziału we wcześniejszych biegach.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkurencji.
 • Zabrania się biegania w „kolcach”.
 • Na starcie każdego biegu będzie sprawdzana lista obecności uczestników zgłoszonych do rywalizacji na tym dystansie.
 • Na start każdego z biegów należy zgłaszać się na 5 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.
 • Wszyscy uczestnicy biegów muszą posiadać dowód poświadczający rok urodzenia. Osoba, która nie przedstawi takiego dokumentu na żądanie sędziego nie będzie dopuszczona do uczestnictwa w  zawodach. Wymaganym dowodem może być legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem. Wymóg ten nie dotyczy zawodników zgłoszonych na listach zbiorowych potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły.
 • Na liście zgłoszeniowej należy wyszczególnić imię i nazwisko, rok urodzenia, klasę, dystans oraz nazwę szkoły zgłaszanego zawodnika.

8. PROGRAM ZAWODÓW

11.00 – 12.00          Zgłaszanie zawodników

12.00                      Uroczyste otwarcie zawodów

12.05                      Prezentacja sponsorów

12.10                      Przedstawienie programu zawodów i prezentacja tras oraz dystansów

12.20                      Bieg dziewcząt klas I-II SP rocznik 2002-2001 ok. 350m (1 okrążenie)

12.30                      Bieg chłopców klas I-II SP rocznik 2002-2001 ok. 350m (1 okrążenie)

12.40                      Bieg dziewcząt klas III-IV SP rocznik 2000-99 ok. 350m (1 okrążenie)

12.50                      Bieg chłopców klas III-IV SP rocznik 2000-99 ok. 750m (2 okrążenia)

13.00                      Bieg dziewcząt klas V-VI SP rocznik 1998-97 ok. 750m (2 okrążenia)

13.10                             Bieg chłopców klas V-VI SP rocznik 1998-97 ok. 1150m (3 okrążenia)

13.20                      Bieg dziewcząt klas I-II Gimnazjum rocznik 96-95 ok. 750m (2 okrążenia)

13.30                      Bieg chłopców klas I-II Gimnazjum rocznik 96-95 ok. 1150m (3 okrążenia)

13.40                      Bieg dziewcząt klas III Gimnazjum rocznik 1994 ok. 750m (2 okrążenia)

13.50                      Bieg chłopców klas III Gimnazjum rocznik 1994 ok. 1150m (3 okrążenia)

14.00                      Bieg główny OPEN im. Marka Kacprzaka  dystans ok. 3200m

14.30                      Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie imprezy

9. TRASY

 • Trasy biegów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wytyczone są na boisku „PROMYKA” (nawierzchnia trawiasta).
 • Trasa biegu głównego na płycie boiska (nawierzchnia trawiasta).

10. PUNKTACJA SZKÓŁ

Do drużynowej punktacji szkół liczą się wyniki  zawodników/zawodniczek zajmujących pozycję w pierwszej dziesiątce. Oddzielnie prowadzone będą punktacje drużynowe dla szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Za zdobyte miejsca przyznawane są następujące ilości punktów:

miejsce                        punkty

I                                  10

II                                9

III                               8

IV                               7

V                                6

VI                               5

VII                             4

VIII                            3

IX                               2

X                                1

Po zakończeniu zawodów punkty z rywalizacji indywidualnej zostaną podliczone i zsumowane dla każdej ze szkół.

Zdobywcy największej ilości punktów zostaną zwycięzcami imprezy.

W przypadku równej ilości punktów o miejscu szkoły  decyduje ilość wyższych lokat w poszczególnych biegach.

11. NAGRODY

 • Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w biegach dziewcząt i chłopców szkół podstawowych  i gimnazjów otrzymają medale. Zawodnicy zajmujący miejsca 4-10 nagrodzeni zostaną drobnymi upominkami.
 • Zwycięzcy biegu głównego (miejsca I-III) kobiet i mężczyzn otrzymają medale.
 • W rywalizacji szkół podstawowych pucharami nagrodzone zostaną miejsca I-III.
 • Podobnie w rywalizacji gimnazjów pucharami nagrodzone zostaną miejsca I-III.
 • W miarę możliwości, drobnymi upominkami nagrodzeni zostaną również pozostali uczestnicy zawodów.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Biuro organizacyjne zawodów (30 maja 2010) znajdować się będzie na boisku „PROMYKA” w Nowej Suchej Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
 • Uczestników biegów obowiązuje wysoka kultura osobista, estetyczny ubiór i obuwie sportowe. Kierownicy i opiekunowie poszczególnych szkół odpowiadają za bezpieczeństwo i dyscyplinę swoich ekip.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Udział w zawodach jest bezpłatny.
 • Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.
 • Dojazd na zawody oraz ubezpieczenie zawodnicy organizują we własnym zakresie.
 • Pisemne protesty przyjmowane są w biurze organizacyjnym Biegów Przełajowych w czasie trwania zawodów nie później niż w ciągu 15 minut od zakończenia konkurencji po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł.
 • Po uwzględnieniu protestu kaucja zostanie zwrócona.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.
 • Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy