Zebranie sprawozdawcze

Zarząd KS Promyk Nowa Sucha zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 16 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej. W przypadku nie uzyskania kworum drugi termin zebrania wyznaczono na 16 lutego 2018 roku na godzinę 18:30.

UWAGA! Zarząd KS Promyk Nowa Sucha zawiadamia, że zmianie uległo miejsce zebrania sprawozdawczego. Odbędzie się ono u Państwa Baczyńskich w Nowej Suchej 1. Pierwszy jak i drugi termin zebrania nie ulegają zmianie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania
 3. Powołanie Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności KS Promyk za rok 2017
 8. Sprawozdanie finansowe KS Promyk za rok 2017
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Głosowanie w sprawie zmian w statucie KS Promyk
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 12. Kalendarz Imprez Sportowo-Turystycznych na rok 2018
 13. Sprawy różne
 14. Zakończenie zebrania