Zebranie sprawozdawcze

surveyZarząd KS Promyk Nowa Sucha zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godzinie 19:00 u Państwa Baczyńskich w Nowej Suchej 1. W przypadku nie uzyskania kworum drugi termin zebrania wyznaczono na 24 lutego 2017 roku na godzinę 19:30.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania
 3. Powołanie Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności KS Promyk za rok 2016
 8. Sprawozdanie finansowe KS Promyk za rok 2016
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 11. Kalendarz Imprez Sportowo-Turystycznych na rok 2017
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie zebrania